Misiune-viziune

Program instituţional de dezvoltare
Instituția de Educație Timpurie  Nr. 125

Sectorul Centru mun. Chișinău

2017 – 2022

Scopul

nostru este să realizăm procesul

instructiv– educativ

centrat pe copil, pe necesităţile, interesele și

    ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia dintre ei

devenind astfel o unitate  preşcolară de referinţă.

VIZIUNEA

Instituția de EducațieTimpurie nr. 125

își orientează activitatea spre:

  • Crearea condițiilor favorabile în dezvoltarea personalității deschise, creative, capabile de a allege și a decide, tolerante, responsabile, creative și flexibile urmînd ca finalitate formarea competențelor și aptitudinilor tinerii generații.
  • Creşterea calităţii actului instructiv – educativ prin realizarea unui învăţământ modern, deschis spre schimbare şi inovare, spre valorile autentic europene, toate acestea vor găsi răspuns la rezolvarea „punctelor slabe” a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea „ameninţărilor” şi identinficarea „punctelor tari”.

 

MISIUNEA

Instituţia dată oferă sprijin educativ pentru copii şi părinţi. Ea este terenul unor relaţii educative în care fiecare beneficiar: părinte, copil, educator tinde spre învăţare şi trebuie să se simtă valorificat şi important.

Misiunea noastră este de socializare a copiilor preşcolari în:

  • Vederea integrării şi adaptării cu succes, în activitatea şcolară şi în societate.
  • Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
  • Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.
  • Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare profesională permanentă.